Member本會會員

服務項目

大臺中商業總會-服務項目
    一、經濟部中小企業融資申請
    二、外銷產品產地證明
    三、政府機關公開招標之公告及各項證明文件
    四、辦理各項稅務講習及工商講座
    五、受理申請辦理廠商債務和解業務
    六、接受機關團體之委託服務事項
    七、調解勞資糾紛各項業務
    八、會員合法權益之維護服務事項
    九、中小商業投資諮詢業務
    十、公司行號勞健保代辦

大臺中原產地證明書簽證服務
    豐原辦公室:42050臺中市豐原區中山路252號
   電話:04-25262579 #1  傳真:04-25262105       
    梧棲辦事處 :435臺中市梧棲區四維中路26號6樓
           電話:04-26570366 #21 #22 傳真:04-26570056